Jasa Company A/S | Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR JASA COMPANY A/S

 

1.Generelt
Nedenstående sædvanlige salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg og levering foretaget af Jasa Company A/S. Afvigelser eller tilføjelser til nedennævnte betingelser har kun gyldighed ved skriftlig aftale mellem Jasa Company A/S og kunden.

2. Tilbud
Tilbud afgivet af Jasa Company A/S er gældende 30 dage fra dateringen af tilbuddet, medmindre anden acceptfrist er angivet heri.

3. Priser m.v.
Alle opgivne priser er ekskl. merværdiafgift og eventuelle andre skatter og afgifter. Jasa Company A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, katalogmateriale og tekniske specifikationer, og selskabet er ikke bundet af informationer og specifikationer m.v. i udsendt eller udleveret informationsmateriale, prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale mv.

4. Bindende aftale
En ordre er først bindende for Jasa Company A/S, når selskabet skriftligt har bekræftet ordren, hvilket sker ved fremsendelse af enten ordrebekræftelse eller faktura. Jasa Company A/S forbeholder sig ret til at ændre en i en ordrebekræftelse angivet pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter, transportomkostninger og/eller ændringer i priser fra selskabets leverandører. Har kunden betalt for varen, før denne er leveret, er Jasa Company A/S berettiget til at efteropkræve en betaling, såfremt der opstår et af ovennævnte forhold, der berettiger Jasa Company A/S til at foretage ændring i prisen, når forholdet er økonomisk belastende for Jasa Company A/S. Denne ret til at foretage ændringer i priser gælder også for løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering, endnu ikke er leveret til eller betalt af kunden.

5. Uoverensstemmelser mellem tilbud, accept og ordrebekræftelse
Ved uoverensstemmelser mellem tilbud, accept og ordrebekræftelse, er det det i ordrebekræftelsen anførte, der er gældende mellem parterne, hvorfor kunden opfordres til at gennemgå ordrebekræftelsen grundigt straks efter modtagelsen.

6. Levering og forsendelse
Alle leverancer sker ex work (ab fabrik) fra Jasa Company A/S’ adresse i Lystrup. Risikoen for varen overgår til kunden på leveringstidspunktet, og forsendelse sker således for kundens regning og risiko. Såfremt Jasa Company A/S ikke, på tidspunktet for forsendelse, har modtaget nogen skriftlig instruks fra kunden vedr. forsendelse, vælges transportmiddel efter selskabets skøn. Afhentes varen på Jasa Company A/S´ adresse, skal afhentning ske indenfor 30 dage efter leveringstidspunktet. Sker dette ikke, har Jasa Company A/S ret til at opkræve betaling for opbevaring, eller om fornødent foretage bortsalg eller bortskaffelse.

7. Leveringstid
Enhver angivelse af leveringstidspunkt er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt, det er selskabet muligt. En udskydelse af leveringstiden med indtil 10 arbejdsdage på grund af Jasa Company A/S’ forhold skal derfor i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorfor kunden ikke i denne anledning kan udøve misligholdelsesbeføjelser. Er levering ikke sket indenfor det ovenfor anførte tidspunkt for rettidig levering, og er kunden uden ansvar herfor, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, ved skriftlig meddelelse til Jasa Company A/S. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering, herunder ikke ret til erstatning. Forsinkelse af en leverance berettiger ikke kunden til at hæve for så vidt angår allerede leverede, udførte eller fremtidige leverancer. Angivne leveringstider gælder i øvrigt med forbehold for andre ordrer, der indkommer inden kundens accept af tilbud.

8. Betaling
Faktura udstedes af Jasa Company A/S på leveringstidspunktet. Er betaling ikke sket senest på sidste rettidige betalingsdag, har Jasa Company A/S ret til fra forfaldsdagen at opkræve morarenter af sit tilgodehavende med 10 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker og kompensationsbeløb på kr. 310. Jasa Company A/S er derudover berettiget til at kræve at kunden betaler alle rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Jasa Company A/S ikke skriftligt har anerkendt.

9. Ejendomsforbehold
Jasa Company A/S forbeholder sig ejendomsretten til varerne, indtil hele fakturabeløbet er betalt, herunder evt. renter og gebyrer. Så længe ejendomsforbeholdet består, er kunden uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over det købte. Dette gælder tillige forsikringssum, som måtte komme til udbetaling som følge af varens undergang.

10. Tilbagekøb
Leverede varer købes kun tilbage efter særskilt aftale herom og medmindre anden pris er aftalt, kun til selskabets fakturapris minus et krediteringsgebyr, der fastsættes af Jasa Company A/S, og frit leveret selskabets adresse. Bestillingsvarer tages som udgangspunkt ikke retur.

11. Reklamationsfrist- og form
Kunden er forpligtet til ved modtagelsen, og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes, at kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde, og om der er mangler ved de leverede produkter. Konstaterer kunden, at det leverede ikke er kontraktmæssigt, skal kunden straks skriftligt reklamere overfor Jasa Company A/S med en konkret beskrivelse af fejl og mangler. Reklamation over mangler skal være modtaget af Jasa Company A/S senest 10 hverdage efter, at manglen er eller burde være opdaget af kunden. Såfremt konkret reklamation ikke finder sted indenfor ovenfor angive frist, mister kunden enhver ret til at påberåbe og udøve misligholdelsesbeføjelser i anledning heraf,, medmindre Jasa Company A/S har påtaget sig en garanti udover denne periode. Ingen mangler kan gøres gældende senere end 12 måneder fra leveringstidspunktet. Kunden kan ikke påberåbe sig en mangel ved varen, såfremt manglen må tilregnes forhold hos kunden – eksempelvis i forsømmelighed eller uagtsomhed ved brugen, installation eller opbevaringen af varen. Jasa Company A/S er berettiget til indenfor en periode af 3 måneder regnet fra reklamationsdagen, efter eget valg, at:

– Ombytte/omlevere mangelfulde varer,
– udbedre eller lade udbedre mangelfulde varer
– kreditere mangelfulde varer mod tilbagelevering i væsentlig samme stand som ved levering

Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Jasa Company A/S. Jasa Company A/S forbeholder sig ret til at fakturere kunden for alle omkostninger som følge af uberettiget reklamation Kunden er kun berettiget til at hæve et køb, såfremt der foreligger en væsentlig mangel, og såfremt Jasa Company A/S ikke ønsker at afhjælpe mangel (ved ombytning eller udbedring), eller såfremt selskabets afhjælpningsforsøg, hvis antal og varighed fastsættes af Jasa Company A/S, har vist sig at være forgæves. Indleder Jasa Company A/S forhandling med kunden med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Jasa Company A/S har anerkendt reklamationen. Jasa Company A/S er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende overfor kunden.

12. Ansvar
Ansvar:
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser.

Produktansvar:
Jasa Company A/S er alene ansvarlig for produktansvar for leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning (produktansvarsloven). Kunden skal skadesløsholde Jasa Company A/S, i det omfang Jasa Company A/S måtte ifalde produktansvar herudover.

Ansvarsbegrænsning:
Uanset eventuelle modstående vilkår kan Jasa Company A/S’ ansvar over for kunden, herunder erstatningsansvar, aldrig overstige den aftalte købesum for den enkelte leverance som dette vedrører. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Jasa Company A/S har handlet forsætligt.

Indirekte tab:
Uanset eventuelle modstående vilkår er Jasa Company A/S ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, driftstab, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt.

Force majeure og andre uforudsigelige leveringshindringer:
Jasa Company A/S er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Jasa Company A/S’ kontrol, og som Jasa Company A/S ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk,
arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, cyberangreb, sundhedskriser, epidemier, pandemier samt mangler eller forsinkelser vedrørende leverancer fra Jasa Company A/S’ leverandører som skyldes force majeure-forhold hos vedkommende leverandør.

13. Lovvalg og værneting
Ethvert køb hos Jasa Company A/S er i alle henseender underlagt dansk ret, og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Aarhus.