Salgs- og leveringsbetingelser

Læs vores handelsbetingelser, så du er godt rustet til at handle hos os med god ro i maven.

Denne side er sidst opdateret den 26. april 2023.

Generelt 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg samt levering foretaget af Jasa Company A/S (Herefter Jasa Company). Afvigelser eller tilføjelser i nedenstående betingelser har kun gyldighed ved skriftlig aftale mellem Jasa Company og kunden.

 

Tilbud
Tilbud afgivet af Jasa Company er gældende 30 dage fra dateringen af tilbuddet medmindre en anden acceptfrist er angivet heri. 

 

Priser
Alle opgivne priser er eksklusiv merværdiafgift og eventuelle andre skatter og afgifter. Jasa Company forbeholder sig ret til — uden varsel — at ændre prislister, katalogmateriale og tekniske specifikationer.

Jasa Company er ikke bundet af informationer, specifikationer mv. i udsendt eller udleveret informationsmateriale, prislister, produktbeskrivelser markedsføringsmaterialer mv.

Bindende aftale
En ordre er først bindende for Jasa Company, når Jasa Company skriftligt har bekræftet ordren. Dette sker ved fremsendelse af enten ordrebekræftelse eller faktura. Jasa Company forholder sig ret til at ændre i en ordrebekræftelses angivne pris såfremt, at der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter, transportomkostninger og/eller ændringer i priser fra Jasa Companys leverandører.

Har kunden betalt for varen før denne er leveret, er Jasa Company berettiget til at efteropkræve en betaling. Dog kun såfremt der opstår et af ovennævnte forhold, der berettiger Jasa Company til at foretage ændringer i prisen, når forholdet er økonomisk belastende for Jasa Company. Denne ret til at foretage ændringer i priser gælder også for løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret eller betalt af kunden. 

 

Uoverensstemmelser mellem tilbud, accept og ordrebekræftelse
Ved uoverensstemmelser mellem tilbud, accept og ordrebekræftelse, er det i ordrebekræftelsens anførte, der er gældende mellem parterne. Derfor opfordres kunden altid til at gennemgå ordrebekræftelsen grundigt straks efter modtagelse.

Levering og forsendelse 
Alle leverancer sker som udgangspunkt ab fabrik (ex work) fra Jasa Companys adresse i Lystrup. Risikoen for varen overgår til kunden på leveringstidspunktet, og forsendelse sker således for kundens regning og risiko. Såfremt at Jasa Company ikke på tidspunktet for forsendelsen har modtaget igen skriftlig instruks fra kunden vedrørende forsendelse, vælges fragtmetode og transportmiddel efter Jasa Companys skøn.

Afhentes varen på Jasa Companys adresse skal afhentningen ske inden for 30 dage efter leveringstidspunktet. Sker dette ikke, har Jasa Company ret til at opkræve betaling for opbevaring, eller om fornødent foretage bortsalg eller bortskaffelse. 

 

Leveringstid 
Enhver angivelse af leveringstidspunktet er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt, det er Jasa Company muligt. En udskydelse af leveringstiden med indtil 10 arbejdsdage på grund af Jasa Companys forhold skal derfor i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorfor at kunden i den anledning ikke kan udøve misligholdelsesbeføjelser.

Er leveringen ikke sket inden for det ovenfor anførte tidspunkt for rettidig levering, og er kunden uden ansvar herfor, kan kunden ophæve den eller de ordrer, som er berørt af forsinkelsen. Det sker ved en skriftlig meddelelse til Jasa Company. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering, herunder ikke ret til erstatning eller kompensation.

Forsinkelse af en leverance berettiger ikke kunden til at hæve allerede leverede, udførte eller fremtidige leverancer. Angivne leveringstider gælder i øvrigt med forbehold for andre ordrer, der indkommer inden kundens accept af tilbud.

Betaling
Faktura udstedes af Jasa Company på leveringstidspunktet. Er betaling ikke sket senest på sidste rettidige betalingsdag, har Jasa Company ret til fra forfaldsdagen at opkræve morarenter af sit tilgodehavende med 10% per påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker og kompensationsbeløb på kr. 310.

Jasa Company er derudover berettiget til at kræve at kunden betaler alle rimelige og relevante omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Jasa Company ikke skriftligt har anerkendt. 

 

Ejendomsforhold 
Jasa Company forbeholder sig ejendomsretten til varerne, indtil hele fakturabeløbet er betalt, herunder eventuelle renter og gebyrer. Så længe ejendomsforbeholdet består, er kunden uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over det købte.

Dette gælder tillige den forsikringssum, som måtte komme til udbetaling som følge af varens undergang. 

 

Tilbagekøb 
Leverede varer købes kun tilbage efter særskilt aftale herom og, medmindre anden pris er aftalt, kun til Jasa Companys fakturapris minus et krediteringsgebyr, der fastsættes af Jasa Company, samt frit leveret til Jasa Companys adresse.

Bestillingsvarer tages som udgangspunkt ikke retur. 

Reklamationsfrist og form 
Kunden er forpligtet til ved modtagelsen — og inden det købte tages i brug, justeres eller bearbejdes — at kontrollere om det købte svarer til den aftale kvalitet, mængde og om der er mangler ved de leverede produkter. Konstaterer kunden, at det leverede ikke er kontraktmæssigt, skal kunden strakt skriftligt reklamerer overfor Jasa Company med en konkret beskrivelse af fejl og mangler.

Reklamation over mangler skal være modtaget af Jasa Company senest 10 hverdage efter, at manglen er eller burde være opdaget af kunden. Såfremt at en konkret reklamation ikke finder sted inden for ovenfor angivne frist, mister kunden enhver ret til at påberåbe og udøve misligholdelsesbeføjelser i anledning heraf, medmindre Jasa Company har påtaget sig en garanti udover denne periode.

Ingen mangler kan gøres gældende senere end 12 måneder fra leveringstidspunktet. Kunden kan ikke påberåbe sig en mangel ved varen, såfremt at manglen må tilregnes forholds hos kunden. Eksempelvis i forsømmelighed eller uagtsomhed ved brugen, installationen eller opbevaring af varen. Jasa Company er berettiget til indenfor en periode af tre måneder regnet fra reklamationsdagen, efter eget valg, at:

  • Ombytte eller omlevere mangelfulde varer 
  • Udbedre eller lade udbedre mangelfulde varer 
  • Kreditere mangelfulde varer mod tilbagelevering i væsentlig samme stand som ved levering.

Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Jasa Company. Jasa Company forbeholder sig ret til at fakturere kunden for alle omkostninger som følge af en uberettiget reklamation.

Kunden er kun berettiget til at hæve et køb, såfremt at der foreligger en væsentlig mangel og såfremt, at Jasa Company ikke ønsker at afhjælpe manglen (ved ombytning eller udbedring), eller såfremt at Jasa Companys afhjælpningsforsøg — hvis antal og varighed fastsættes af Jasa Company — har vist sig at være forgæves.

Indleder Jasa Company en forhandling med kunden med henblik på at finde en mindelig løsning på en reklamation, indebærer det ikke, at Jasa Company har anerkendt reklamationen. Jasa Company er derfor fortsat berettiget til at gøre de aftalte reklamationsfrister og ansvarsbegrænsninger gældende overfor kunden.

Ansvar 
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser. 

 

Produktansvar 
Jasa Company er alene ansvarlig for produktansvar for leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning (produktansvarsloven). Kunden skal skadesløsholde Jasa Company, i det omfang Jasa Company måtte ifalde produktansvar herudover.

 

Ansvarsbegrænsning 
Uanset eventuelle modstående vilkår kan Jasa Companys ansvar over for kunden, herunder erstatningsansvar, aldrig overstige den aftalte købesum for den enkelte leverance som dette vedrører. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Jasa Company har handlet forsætligt.

 

Indirekte tab 
Uanset eventuelle modstående vilkår er Jasa Company ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, driftstab, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt.

 

Force majeure og andre uforudsigelse leveringshindringer 
Jasa Company er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeuren består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Jasa Companys kontrol, og som Jasa Company ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, cyberangreb, sundhedskriser, epidemier, pandemier samt mangler eller forsinkelser vedrørende leverancer fra Jasa Companys leverandører som skyldes force majeure-forhold hos leverandøren. 

 

Lovvalg og værneting
Ethvert køb hos Jasa Company er i alle henseender underlagt dansk ret, og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Retten i Aarhus.